Момченце от Шумен се зарази със салмонела
10.12.2019
Взрив на улица в Шумен
10.12.2019

Проблемите във водния сектор нямат край, общинският съветник Добромир Драев разпространи свое становище

Снимка: shumenonline.bg

Поради създалия се хаос във ВиК Шумен, в послендите седмици, общинският съветник от местната коалиция ДБГ Добромир Драев изпрати до медиите свое становище по наболелия за шуменци воден проблем.

Припомняме, че въпреки избора на нов управител на дружеството, на последно провелото се Общо събрание на съдружниците на ВиК, вписването на новоизбрания шеф в лицето на Жанета Панайотова, бе спрано от съда. Междувремено вчера досегашният управител Илиян Илиев бе зибран да поеме управлението на водното дружество в Перник. Към днешна дата обаче, той е вписан като управител на шуменското ВиК и реално не може да поеме управлението на ВиК Перник до провеждане на конкурс за управител на ВиК Шумен.

Публикуваме пълния текст, изпратен от общинския съветник Добромир Драев, без редакторска намеса:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение No 9 по протокол No 2/ 28-22-19 на Общински съвет Шумен, колективният орган изразява своята политическа воля и отхвърля предложенията по поканата за свикване на Общо събрание на ВиК оператора, а именно да бъде освободен от длъжност Управител на

„Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД – гр. Шумен („ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен) г-          н Илиян Илиев, както и да бъде назначен нов управител до провеждане на конкурс и неговото одобряване в едно с одобряване на възнаграждението му и даване на мандат на мажоритарния собственик да сключи договор с новоизбрания. В поканата не се посочват нито мотиви за освобождаването на Управителя Илиян Илиев, нито има информация за това кой е новият кандидат и какъв е размерът на неговото възнаграждение.

Общински съвет Шумен е най-висшият орган на местното самоуправление и представлява собствеността на община Шумен във „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен с 11200 дяла, което прави малко над 23 %. Останалите дялове са разпределени между държавата, представлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство ( МРРБ ) и останалите девет общини.

С решение на ШОС се спира вписването на новия управител Ж.П. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В досегашната история на ВиК оператора е видимо, че мажоритарният собственик не взема адекватни мерки във водния сектор в Шумен, а напротив затвърждава лошите практики, които довеждат от своя страна до фактически фалит дружеството. Последното предложение за дневен ред на Общото събрание на съдружниците за пореден път доказва неадекватните действия от страна на мажоритарният собственик МРРБ. В поканата се изисква от миноритарните собственици, а имено 10-те общини да вземат неинформирано решение, базирано изцяло на неясни критерии и подбуди. Подобни решения в миналото показват, че правните и икономическите последици са вредни за общността на област Шумен и водят до изключителни лоши резултати – от една страна в област Шумен, и в частност в община Шумен, „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен предлага на своите потребители най-скъпата цена за доставка на комплексната услуга „доставка на питейно-битова вода“, от друга страна качествата на доставяната водата са под нивото, необходимо, за да бъде годна тя за питейни нужди. От трета страна МРРБ прикриваше с години, ведно с всички държавни институции, имащи касателство към водния сектор, липсата на СОЗ (санитарно–охранителна зона) на язовир Тича (основен повърхностен водоизточник за областите Шумен и Търговище), което прави водата не само скъпа и некачествена, но по своему и незаконосъобразна и неотговаряща на изисквания за питейна вода. С решение No 7064 – 30.05.3018 г. на ВАС на РБ – 5 членен състав – I колегия потвърждава липсата на СОЗ на повърхностния водоизточник язовир Тича. Този факт показва, че на институционално ниво има проблем, който води от само себе си сериозни последици за потребителите на услугата „доставка на питейно-битова вода“. Като се вземе предвид липсата на СОЗ и липсата на разрешителни за водовземане на голяма част от водоизточниците извън основния язовир Тича – от общо 240 водоизточника само 109 имат действащо разрешително за водовземане (45.2%) и 90 водоизточника имат изградена и действаща СОЗ (37.3 % ) – данните са от съгласуван с решение No БП-Ц-15 от 25.09.2017 г. на КЕВР  Бизнес  план на „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен за периода 2017 – 2021 год.

При направен анализ на финансовото състояние на „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен е видимо, че начисляването на амортизационни отчисления на активи, върху които ВиК операторът няма вещни права, в крайна сметка довеждат до декапитализиране на дружеството и вкарването му в спирала на финансова немощ. В периода 2015 г. – 2016 г. Дружеството начислявана приблизително 10 милиона лв. амортизации и по този начин успява да постигне отрицателен финансов резултат и декапитализиране. В следващите периоди, вероятно под натиска на общественото мнение и на финансовите одитори, порочната практика за начисляване на амортизации беше прекратена. И тук отново възниква въпросът защо мажоритарният собственик е допуснал подобни действия от страна на Дружеството и не е изискал възстановяването на средствата по начислените амортизации. От действията на МРРБ и Областният управител като Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК Шумен ООД (АВиК – гр. Шумен) може да се направи обоснован извод, че двете институции действат по организиран модел за прикриване на нарушения във водния сектор в Шумен и не вземат мерки за стабилизиране на водния оператор. Към днешна дата е напълно неясно дали съществува АВиК – гр. Шумен или то е просто фиктивно сдружение на общините и държавата, което не работи поради липса на персонал и ръководител.

Основен водоизточник на област Шумен е повърхностният водоизточник язовир Тича и видимо от направена историческа справка и анализ от ВАС на Република България, язовирът е създаден за поливни цели, а през 80-те години, поради рязкото увеличаване на броя жители на град Шумен и липсата на вода, се започва използването му като източник на такава за питейно- битови нужди. Към днешна дата нивото на водния хоризонт е малко над 50% по данни на

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Шумен (НС – клон Шумен). Според предоставената до медиите информация от НС – клон Шумен не се използват води от язовира за промишлени цели, а именно не се подава вода към МВЦ „МОСТА“. Факт е, че е учредена стратегическа зона на територията на язовира, която обхваща значителна част от водните площи и бреговете. Въпросът, който възниква обаче е, защо след като има стратегическа зона, няма мероприятия от страна на институциите, които следва да правоохраняват тази зона.

В качеството си на общински съветник и жител на гр. Шумен съм силно притеснен за бъдещето на „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен. След направени два проекта ИСПА и Воден цикъл 2 на територията на община Шумен загубите на вода се увеличават до 90%, а по данни  на  „ВиК  Шумен“ ООД – гр. Шумен довеждащият водопровод е напълно амортизиран и основната загуба на вода е в него. Официалните данни за 2018 г. показват, че загубите до местността Омуртагов мост не надвишават повече от 3.7%. От това разминаване в даните може да се направи обоснован извод, че официалната информация е или грешна или се манипулира с цел поредното усвояване на публични средства за ремонт на несъществуващ проблем. В допълнение в община Шумен има населени места без редовна доставка на вода – с. Салманово, с. Мадара, с. Черенча, с. Лозево и др.

В периода от 23.10.2019 г. до 25.10.2019 г. гр. Шумен остана без вода за 40 часа и до настоящия момент не е обяснено каква беше причината за тази авария и взети ли са мерки срещу последващи подобни аварии. От 9.12.2019 г. до 10.12.2019 г. голяма част от Шумен отново остана без вода. Бих искал да ви уверя, че повече от 10 години се боря за повишаване на качеството на предлаганата услуга „доставка на питейно-битова вода“ в област Шумен, както и за това да бъде постигната справедлива цена на услугата, съобразно получаваното качеството и да бъде въведен ред в търговското дружество „ВиК Шумен ООД“ – гр.Шумен. След финансирането на двата проекта с публични средства на Европейския съюз видимо от резултатите по улиците на града – постоянни аварии, многогодишни течове и т.н., търсеният ефектът не е постигнат. Считам, че Шумен е застрашен от тотално спиране на водата и това ще доведе до бедствено положение. Ако българските институции не вземат необходимите мерки за справяне с проблема „ВиК“ в област Шумен, възнамерявам да потърся съдействие от европейските такива в лицето на Европейската комисия, Европейската прокуратура и парламентарните комисии.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Считам, че моето становище следва да бъде кратък документ с основна цел да провокира държавните институции и местното самоуправление да започнат да изпълняват основните си функции и да заработят за обществения интерес. Подобен документ следва да има само рамков характер, а не детайлизирана и аналитична структура. В качеството си на общински съветник и на основание чл. 33 (ал.2) от ЗМСМА очаквам от Вас конкретна работа по проблемите на водния сектор в област Шумен. Видимо от публичните изяви на отговорни лица, свързани с казуса „вода“, те нямат нужната информация и/или умишлено я прикриват. В тази връзка и с мотивите, изложени по-горе, предлагам:

  1. Да се предприемат мерки относно управлението на водните маси във връзка с използването им за промишлени цели. Да бъде организирана проверка на място по дейността на МВЦ „МОСТА“, както и по въпроса какво количество електроенергия е била изкупена от енергийното дружество, осъществяващо изкупуване на електроенергия от МВЦ „МОСТА“;
  2. МРРБ да разпореди ведно с КЕВР да бъде осъществен анализ на Бизнес плана на „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен, като в резултат да бъде изведена справедлива цена, съобразно качеството на предоставената услуга;
  3. Да бъде организиран конкурс за нов Управител на „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен, като се включат представители на Общинските съвети в комисията по конкурса. Основен критерий при избора на новия Управител да бъде доказаната експертност в областта на ВиК;
  4. Да се подготви пакет от оздравителни мерки от мажоритарния собственик ведно с финансов бюджет в подкрепа на мерките – външна експертиза; анализ на дейността; оптимизация на водопреносната мрежа; ревизия на договора с АВиК – гр. Шумен; Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), съобразени с реалните нужни на населението; оптимизация на помпени станции, съобразени с потреблението и др.;
  5. Пълна ревизия на търговското дружество „ВиК Шумен“ ООД – гр. Шумен с акцент – амортизационни отчисления за предходни периоди, инкасо и др.

 

  1. Създаване на специализирана комисия към Общинските съвети за разглеждане на въпросите по ВиК, седмичен доклад за дейността, анализ на общинската инфраструктура, бюджет и др. ;
  2. Предоставяне на пълна информация и „повдигане“ на информационното затъмнение към Общинските съвети;
  3. Министерски съвет да осъществи контрол върху дейността на АВиК – гр. Шумен;
  4. Пълна техническа и финансова ревизия на двата проекта – ИСПА и Воден цикъл 2. Преглед на съдебни дирения, досъдебни производства, прокурорски и полицейски проверки и др.;
  5. Контрол от отговорните институции във връзка със стратегическото значение на водния сектор, контрол от ДАНС и КПКОНПИ (Пример: мой сигнал до ДАНС беше прехвърлен по компетентност до КПКОНПИ и се „загуби“ между двете институции).

Надявам се, че ще вземете отговорни решения във връзка с ВиК проблемите на жителите на област Шумен, в частност община Шумен, и незабавно, съобразно Вашите правомощия, ще предприемете адекватни и навременни мерки. Оставам на разположение и с готовност ще отговарям на Вашите въпроси и ще работя за благоденствието на община Шумен.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено