ОП „Паркове и обредна дейност“ обявява търгове за отдаване под наем
16.10.2020
Починаха още двама пациенти с Covid 19, отново заболели учители и ученици
16.10.2020

20% ръст на престъпленията против личността в област Търговище

Снимка: shumenonline.bg

Увеличение на престъпленията против личността с 20.0% и намаление на осъдените за този вид престъпления  с 7.7%, отчитат от Териториално бюро статистика Търговище.

Престъпленията против личността, завършили с осъждане през 2019 г. са 30 (25 през 2018 г.), или 7.5% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 24 (26 през 2018 г.) или 6.7% от общия брой. В област Търговище, сред другите видове престъпления, завършили с осъждане през 2019 година, са: престъпления против брака, семейството и младежта – 9, с 7 осъдени лица; престъпления против реда и общественото спокойствие – за 11 престъпления са осъдени 8 лица; престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – за 19 престъпления са осъдени 13 лица; престъпления против правата на гражданите – за 5 престъпления са осъдени 4 лица.

Тези против стопанството, завършили с осъждане през 2019 г., са 23 (37 през 2018 г.), или 5.8% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените лица са 24 (33 през 2018 г.) или 6.7% от общия брой. Спрямо 2018 г. е регистриран спад на престъпленията против стопанството с 37.8% и осъдените за този вид престъпления – с 27.3%.

През 2019 г. в област Търговище са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 143 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 257 престъпления – с условно осъждане, за 8 престъпления – с оправдаване, за 10 – с прекратяване, а за 169 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 0.2%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 400 извършени престъпления, което е с 8.5% по-малко спрямо 2018 г.

Броят на обвиняемите лица е 547, с 2.7% по-малко спрямо 2018 година. От тях – ефективна осъдителна присъда са получили 128 лица (24% от общия брой на обвиняемите); условно осъдени са 232 лица, или 42.4% от общия брой на обвиняемите; освободени от наказателна отговорност са 171 лица (31.3%); оправдани са 6 лица (1.1%); на 10 лица (1.8%) делата са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 360, което е с 54 лица, или с 13.0% по-малко в сравнение с 2018 година. От тях 307 лица са осъдени за извършването на едно престъпление, 44 – за две престъпления, а 9 – за три и повече престъпления.

През 2019 г. в област Търговище най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 205 (245 през 2018 г.), или 51.3% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдени са 177 лица (221 през 2018 г.), или 49.2% от всички осъдени лица в областта.

За отчетения период с осъждане са завършили 86 (83 през 2018 г.) престъпления против собствеността, или 21.5% от общия брой на престъпленията, завършили с осъдителна присъда. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 95 (100 през 2018 г.) или 26.4% от общия брой на осъдените. В сравнение с 2018 г. наказаните престъпления против собствеността се увеличават с 3.6%, а осъдените лица са с 5.0% по-малко.

През 2019 г. в област Търговище броят на осъдените мъже е 324 (90.0%), а на осъдените жени – 36 (10.0%). С най-висок брой и относителен дял са осъдените лица във възрастовата група 30 – 39 години, (88 лица, 24.4% от общия брой на осъдените) и от 40 – 49 години – 76 лица (21.1% от общия брой на осъдените) Следват тези във възрастовата група 18 до 24 години – 66 лица (18.3%). В структурата на осъдените лица, най-малки са броят и делът на лицата на възраст  60 и повече години – 25 лица (6.9%) и непълнолетните от 14 до 17 години – 15 лица (4.2%).

В структурата на осъдените по наложени наказания най-голям е броят и относителният дял на лишените от свобода. През 2019 г. те са 279 (77.5% от общия брой на осъдените лица). От лишените от свобода най-голям е броят и делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца – 145 лица (52.0% от всички лишени от свобода) и от шест месеца до една година – 96 лица (34.4%). Наказанието „пробация“ е наложено на 53 лица (14.7% от осъдените лица), а „глоба“ – на 24 лица (6.7%).

shumenonline.bg

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Копирането Забранено