ВМРО Шумен обяви кандидат депутатската си листа
25.02.2021
Боксьорка от Омуртаг на финал за купа „Странджа“
25.02.2021

Приеха бюджета, гласуваха 1,6 млн. лв. за улици и паркинги

След продължили три часа дебати съветниците приеха бюджета за 2021 г. с 23 гласа „за“, без „против“ и 14 въздържали се. Предложената от администрацията маркорамка е 104 млн. лв. През тази година Общината ще поеме дългосрочен дълг от 15 млн. лв. за инфраструктурни проекти, както и дълг от малко над 1 млн. лева за ремонтите на Летния театър и Младежкия дом.

1,660 млн. лв. са предвидените средства в бюджет 2021 за ремонти и асфалтиране на уличната мрежа в Шумен. Това обяви на провелата се днес онлайн сесия кметът Любомир Христов.

Сумата е заложена след направени количествено стойностни сметки, а в изготвения от администрацията списък влизат улици, за които са постъпили жалби от граждани. С други средства общината ще извърши ремонт на други три улици – две в кв. „Боян Българанов“ и една в „Дивдядово“. Вероятно обаче списъкът ще бъде актуализран, тъй като общинските съветници приеха предложението на групата на БСП за други, посочени от тях улици и паркинги на бул. „Велики Преслав“ , ж.к. „Херсон“, пред Томбул джамия и „Оборище“.

Съветниците не приеха предложението на БСП да бъде заделена сумата от 1 млн. лева за възстановяване на Белодробно отделение към МБАЛ.

След продължило вече 12-ти час заседание съветниците взеха решение да го продължат в понеделник, 1-ви март от 9.00 ч.

Бюджет 2021

Общи държавни служби – 5 593 200 лв. или 6% от общите разходи

Отбрана и сигурност – 331 466 лв. или 1% от общите разходи

Образование – 44 203 919 лв. или 50% от общите разходи

Здравеопазване – 6 085 164 лв. или 7% от общите разходи

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 7 457 307 лв. или 8% от общите разходи

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 10 413 577 лв. или 12% от общите разходи

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 5 891 799 лв. или 7% от общите разходи

Икономически дейности и услуги – 7 232 986 лв. или 8% от общите разходи

НОВИ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2021

 1. Общинският съвет одобрява разходи по бюджетите на кметства и населени места с кметски наместници
 2. Намерение за поемане на дългосрочен дълг в размер на 15 000 0000 лв. за ремонт на улици и улично осветление
 3. Намерение за поемане на дългосрочен дълг в размер на 1 106 766 лв. за допълващо финансиране на проектите за реконструкция и модернизация на Летния театър и Младежкия дом
 4. Създаване и развитие на нова делегирана държавна дейност – „Асистентска подкрепа“
 5. Отчисленията и обезпеченията по Закона за управление на отпадъците за периода 01.03.2020 г. – 31.12.2020 г. остават на разположение на общината и се разходват по решение на Общинския съвет
 6. Предстои да бъде приет План за интегрирано развитие на Община Шумен за периода 2021 г. – 2027 г.

РАМКА НА БЮДЖЕТА

Бюджетът за 2021 г. на Община Шумен е в размер на 87 599 418 лв., като разходите по дейности са:

За държавно делегирани дейности – 59 757 973 лв.

За местни дейности – 26 560 406 лв.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности – 1 281 039 лв.

ОТКЪДЕ ИДВАТ ПРИХОДИТЕ?

Данъчни приходи- 10 570 000 лв. – 11% от общите приходи

Неданъчни приходи- 16 090 517 лв. – 17% от общите приходи

От държавния бюджет за местни дейности – 6 078 417 лв. – 7% от общите приходи

От държавния бюджет за държавно делегирани дейности – 59 757 973 лв. – 65% от общите приходи

– Не се увеличават местните данъци и такси;

– Реализират се социални проекти с грижа за възрастни хора и хора с увреждания – обхванати 943 лица;

– Увеличава се стандарта за издръжка в детските градини за 5 и 6-годишните деца от 515 лв. на 683 лв., като в същото време отпада и заплащането на такса от родителите;

– Увеличава се дневният оклад за хранене на едно дете в детска градина от до 2,00 лв. на до 2,50 лв.;

– Продължават да се ремонтират улиците в град Шумен и по кметствата;

– Продължава да се предоставя в същия обем, количество и качество услугата по сметосъбиране и сметопочистване.

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

През 2021 г. се очаква Община Шумен да реализира проекти на обща стойност 24 735 722,00 лв. Средствата са предоставени на общината от държавата и от европейски средства.

 1. ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – ПМС 348/2019, 1 200 0002 лв.
 2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ДОВЕЖД АЩ ПЪТ ПИ835 10.60.133 – ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БУЛ. „СИМЕОН ВЕЛИКИ“, 2 109 092 лв.
 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „П.ВОЛОВ” ЕТАП 1 – „ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА И ТРЕНИРОВЪЧНО ИГРИЩЕ“ ПМС No33/2020, 3 000 000 лв.
 4. ДГ „БРАТЯ ГРИМ“, 600 000 лв.
 5. ДГ „ЩУРЧЕ“, 800 000 лв.
 6. УКРЕПВАНЕ БРЕГА НА РЕКА „ЕНЧОВА“, 500 000 лв.
 7. ХИПОДРУМ, 4 000 000 лв.
 8. ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА“, ЕТАП I ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС N 5, 389 836 лв.
 9. ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА НА ЛЕТЕН ТЕАТЪР ГР. ШУМЕН“ BG16RFOP001-1.014-0004, 2 434 007 лв.
 10. ПРОЕКТ „ЧАСТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГР. ШУМЕН, ВКЛ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ДОСТЪПНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА“ BG16RFOP001-1.014-0005, НА СТОЙНОСТ 2 518 357 лв.
 11. РЕМОНТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ПЛИСКА“ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, на стойност 804 000 лв.
 12. ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА III ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, 716 666 лв.
 13. СОЦИА ЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ – 5 663 764 лв.

shumenonline.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *