Хижар нападна шуменска група туристи
27.07.2021
„Тракия Глас“ със сертификат за инвестиция
27.07.2021

Комитова не откри нарушения във ВиК Шумен

Снимка: shunenonline.bg

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова не откри нарушения във „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Това става ясно от изпратения от Комитова отговор до редакцията на shumenonline.bg след наше запитване.

„След извършен анализ на констатациите по изготвения доклад от компетентната дирекция е изразено мотивирано становище, че в същия не се съдържат данни за престъпления съобразно разпоредбите на Наказателния кодекс. При финансовата инспекция не са установени  виновно поведение и умишлени действия на длъжностни лица, които да покриват състави на престъпления по смисъла на Наказателния кодекс.  Наличието на административни нарушения, както и несъответствия при счетоводни записвания не могат да обусловят данни за състав на престъпление“, посочва министърката.

„Как е възможно мажоритарният собственик на ВиК да не намери нищо, а в същото време Главна дирекция „Национална полиция“ са изпратили 4 тома преписка до Районна прокуратура Шумен със становище за образуване на досъдебно. Къде е ДАНС питам аз“. Така коментира пред наш репортер общинският съветник Добромир Драев становището на работната група от експерти на МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и Асоциацията по ВиК-Шумен, които след негов сигнал извършиха документална проверка на ВиК Шумен и проверка на място.

В следствие на констатациите в цитирания доклад са предприети последващи мерки като същия е предоставен по компетентност на следните органи – МРРБ, председателите на Общински съвети, ЦУ на Националната агенция за приходите (НАП), ИА „Главна инспекция по труда“ и др. Докладът не е изпращан на органите на прокуратурата.

Анализът на финансово-икономическото състояние на дружеството показва, че дружеството работи на загуба, като през 2020 г., тя е увеличена с  42,1% спрямо 2019 г. От отговора става ясно, че през 2020 г. дружеството отписало голяма част несъбираеми вземания от предходни години от физически и юридически лица с изтекъл давностен срок.

В хода на извършената проверка, комисията установила, че във връзка с констатираните нарушения при финансовата инспекция, НАП е извършила проверка по установяване на факти и обстоятелства, за което е съставен Протокол. Проверката е извършена във връзка с предоставена част от доклад на АДФИ, в който са документирани нарушения на разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане и от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност – разходи за социални дейности, отчетени неоснователно като разходи за представителни цели. В резултат на извършената проверка НАП е издала препоръки към „ВиК–Шумен“ ООД за извършване на корекция в размера на увеличенията и намаленията на СФР, декларирани в подадената декларация по ЗКПО.

В началото на месец септември 2020г., в период на нарастваща заболеваемост, COVID криза и неблагоприятни климатични условия свързани с продължително засушаване във „ВиК-Шумен“ ООД са получени предизвестия от „Енерго Про Продажби “ АД за преустановяване на снабдяването с електрическа енергия на обекти на водоснабдяването, във връзка с натрупани задължения към електроразпределителното дружество. С оглед предотвратяването на здравна, хуманитарна и социална криза в извънредна епидемиологична обстановка, Управителния и Надзорния съвет на  „Български ВиК холдинг“ ЕАД са одобрили решение за предоставяне на целеви заем на „ВиК-Шумен“ ООД за погасяване на задълженията към „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД като отпуснатия целеви заем е в общ размер на 4 651 837,61 лева, съгласно искане от „ВиК-Шумен“ ООД.

За отпускане на посочените средства е представено решение на Общото събрание на „ВиК-Шумен“ ООД, с което е дадено съгласие от съдружниците за ползване на  финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД в размер на 7 500 000 лв.

С издаден изпълнителен лист в полза на „АР ТИ АЙ ФАЙНАНС ГБМХ”, съдружник на „СМ Секисуи Европа“ ДЗЗД, по Договор с гарантиран резултат с предмет „Рехабилитация на водопроводи по водоснабдителната система на гр. Шумен“ е наложен запор и са блокирани всички банкови сметки на дружеството, както и всички бъдещи вземания от клиенти на ВиК оператора. Блокирането на дейността на „ВиК-Шумен” ООД, поради възникналия търговски спор се отразява негативно на цялостната дейност на дружеството, като се изостава драстично с плащанията на доставчици на електроенергия.

Към посочения момент задълженията към „Енерго Про Продажби” АД и „Електроразпределение Север” АД са погасени с предоставените от „Български ВиК холдинг“ ЕАД средства и текущите сметки се погасяват без просрочие.

В деловодството на дружеството е получено писмо от „Енерджи Маркет Глобал“ АД, с което се изисква да бъдат издължени 3 248 825,86 лв. /в това число главница 2 897 596,98 и лихви – в приблизителен размер 351 228,88 лв./. В тази връзка  от ВиК Шумен ООД е входирана молба към „Български ВиК холдинг“ ЕАД за предоставяне на целево финансиране – 2 848 162,39 лв.

Управителният и Надзорният съвет на „Български  ВиК холдинг“ ЕАД одобряват решение за сключване на договор за предоставяне на  целеви заем на „ВиК-Шумен“ ООД за покриване на задълженията към „Енерджи Маркет Глобал“ АД за сумата от 2 848 162 лв., съобразно молба „ВиК-Шумен“ ООД.

С решение на Общото събрание на „ВиК-Шумен“ ООД от януари тази година е дадено съгласие от съдружниците за получаване на финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, в размер до 5 000 000 лв.,  като средствата да се използват за покриване на просрочени задължения на дружеството към „Напоителни системи“ ЕАД, Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна и за погасяване на задължение по извънсъдебна спогодба с ДЗЗД „Ар Ти Ай Файнанс“ Гмбх, с което да бъде постигнато намаляване на дължимите суми от ВиК оператора към  ДЗЗД „Ар Ти Ай Файнанс“ Гмбх, с  2 500 000 лева. С решения на Управителния и Надзорния съвет е одобрено финансиране със сумата от 5 000 000,00 лв., съобразно молби с вх.№ 001 и 002 от 05.01.2021г. от ВиК Шумен ООД.

И трите заема, предоставени от „Български ВиК холдинг“ ЕАД са обезпечени със Запис на заповед за размера на предоставените финансови средства и лихвите за целия период, подписана от управителя на дружеството.

Оздравителна програма

Във връзка с оптимизацията на процесите и дейността на „ВиК–Шумен“ ООД, и неговата финансова и икономическа стабилност управителят издал заповед, с която са дефинирани конкретни мерки, отговорни лица и срокове за тяхното изпълнение. Със заповед на Изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД е сформирана работна група с основна задача изготвяне на анализи на текущото състояние на процесите и дейността на „ВиК – Шумен“ ООД, с цел дефиниране на възможни действия и мерки на база направени изводи и констатации от експертите, които да доведат до подобряване на финансовото състояние на дружеството и като краен резултат в дългосрочен план – до неговата финансова и икономическа стабилизация. През 2020 г., от страна на ръководството на „ВиК Шумен“ ООД е изготвена оздравителна програма представена пред „Български ВиК холдинг“ ЕАД при кандидатстването за финансиране.

Спирания на вода, отчети на ползване и надписване на сметки

По отношение на цитираните от обстоятелства е извършена документална проверка и проверка на място на територията на област Шумен, като за формиране на становище са изискани данни от „ВиК – Шумен“ ООД за периода от 2019 г. до 2021 г.

За целите на проверката са разгледани и анализирани предоставените материали, включващи справки от регистъра на жалбите за 2019 г., 2020 г. и до м. май 2021 г., относно качеството на предоставяните ВиК услуги на територията на община Шумен, в т.ч. за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и времетраене на прекъсванията, за постъпили от потребители възражения по отчитане на изразходваните количества вода за питейни нужди, както и жалби срещу действия на служители на „ВиК – Шумен“ ООД. Извършени са и огледи на място на ключови съоръжения, като Помпена станция „1300“, Микрофилтрационна озонаторна станция „Велики Преслав“, съоръжения по довеждащия водопровод, строителството на Пречиствателна станция за питейни води – Шумен и аварийно съоръжение за възстановяване на дълбок сондаж № 5 от водоснабдителна система „Мътница“.

Въз основа на извършеният преглед Комисията направила следнитете изводи и констатации:

  • През 2020 г., съгласно Годишния доклад за дейността на ВиК оператора към Асоциацията по ВиК – Шумен, в съответствие с разпоредбите на чл. 5.2(в) от Договора от 08.03.2016 г., „ВиК – Шумен“ ООД подобрява изпълнението на заложените показатели за качество спрямо 2019 г. по приложение № II от 01.03.2019 г. към Договора от 08.03.2020 г., като за по-голямата част от показателите, предвидени да бъдат изпълнени към 5-та година, са постигнати нивата, включително са изпълнени и такива предвидени за изпълнение към 8-та година. За постигане необходимото ниво на показателите за качество и по-високо ниво на обслужване на потребителите, ВиК операторът предвижда изпълнение на програма за подобряване управлението на ВиК системите, програма за подобряване на ефективността на дружеството и реализиране на инвестиционната програма. Процентът на извършените инвестиции през 2020 г. значително е завишен спрямо тези изпълнени през предходните години, като инвестициите извършени от „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен в публични активи и предадени на публичните собственици през 2020 г. са за 919 хил. лв.
  • За 2020 г. в съответствие с предоставените материали от ВиК оператора, монтираните нови измервателни устройства в с. Мадара са сертифицирани, съгласно законовите изисквания, което обуславя отчитане на реално преминалите през тях кубически метри вода.
  • От страна на „ВиК – Шумен” ООД са изпълнени спешни аварийни дейности и са изградени временни съоръжения, с които се нормализира водоснабдяването за квартал Мътница. За трайното възстановяване на съществуващ дълбок сондаж № 5 с бункерна помпена станция е сключено Споразумение от
    11.2020 г. между МРРБ и община Шумен за осигуряване на средства в размер на
    390 хил. лв. за проектиране, надзор и строителство.
  • Събраните данни по сигнал за спиране на водоподаването в Индустриална зона „Тракия –юг“ удостоверяват извършването на ремонтни дейности за отстраняване на аварии по водопроводната мрежа в периода от 23.05.2021 г. до 25.05.2021 г., като се констатира непълнота в придружаващите я материали по отношение на потвърждаване на информацията.
  • Във връзка с направените огледи на съществуващите съоръжения се наблюдава подобрение на дейностите по поддръжката им.

Бизнес план за развитие на ВиК Шумен ООД

Данните за 2019 г. показват, че дружеството не е постигнало заложените в одобрения бизнес план за 2019 г. нива на 17 показатели за качество – ПК2а, ПК2б, ПК3, ПК4а, ПК4б, ПК6, ПК7а, ПК7б, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11а, ПК12а, ПК12г, ПК12д, ПК12е, ПК13.

Данните за изпълнение на Производствената програма показват, че през 2019 г. дружеството е отчело значително по-високи количества неносеща приходи вода спрямо заложените, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4а (м3/км/д), и е фактурирало по-ниски количества за потребителите спрямо прогнозните, което е довело до неизпълнение на показател за качество ПК4б (%). Дружеството е фактурирало малко и по-ниски количества за услугата отвеждане, а за услугата пречистване на отпадъчни води са приблизително равни спрямо прогнозните в бизнес плана.

Представената от ВиК оператора информация за осъществявания контрол от публичния собственик на ВиК системите – АВиК-Шумен показала, че дружеството регулярно отчита изисканата информация, а изградените обекти от инвестиционната програма се приемат с комисии и приемо-предавателни протоколи.

За периода 2017 – 2021 г. дружеството е инвестирало 3 102 000 лв. собствени средства в активи, публична собственост в област Шумен. Най-високите нива на капиталовите разходи са достигнати през 2020 г. – 1 097 00 лв. В допълнение за регулаторния период дружеството е вложило в ремонтни дейности 5 568 000 лв. от собствени средства, които са за осигуряване на ежедневната експлоатация и поддръжка на ВиК инфраструктурата за района, обслужван от „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен.

Приоритет за ВиК оператора остава решаване на проблеми на по-малките общини в област Шумен. Предприет е подход за планиране и изпълнение на инвестиции за постигане на дългосрочни резултати за подобряване на водоснабдяването в региона.

shumenonline.bg

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *