Шофьори на кока и амфети, единият и с хероин в джоба
05.01.2023
По-малко осиновени и повече изхвърлени кучета
05.01.2023

Над 47% от жителите на Шуменска област смятат, че са в добро здраве

Снимка: shumenonline.bg

65 788 (47.3%) от жителите на област Шумен са определили здравословното си състояние като добро, а 34 623 (24.9%) като много добро. Това сочат данните на регионалната статистика от направеното преброяване през 2021 година.

Като задоволително са посочили 26 506 (19.0%), а като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 6 508 и 1 291 души, или 4.7 и 0.9% . Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 1 327 (1.0%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 3 133, или 2.3% от отговорилите лица.

Мъжете са по-позитивни и по-често определят здравето си като много добро и добро (75.3%) в сравнение с жените (69.2%). Задоволителна оценка на здравето си са дали 16.9% от отговорилите мъже и 21.0% от отговорилите жени. В област Шумен не желаят да отговорят на въпроса 2.2% от мъжете и 2.3% от жените.

Възрастта оказва съществено влияние при даваната самооценка на здравето. За децата на възраст 0 – 14 години в област Шумен като много добро или добро е оценено здравето на 95.3% от момчетата и на 96.1% от момичетата.

С повишаването на възрастта намалява броят и съответно делът на населението с добро или много добро здраве, а се увеличават лицата, които оценяват здравето си като задоволително, лошо и много лошо. В област Шумен, сред най-възрастните, на 65 и повече години, като много добро и добро оценяват здравето си 41.9% от мъжете и 34.8% от жените. Задоволително е то за 41.0% от мъжете и 44.5% от жените. В тази възрастова група като лошо и много лошо определят здравето си 13.7% от мъжете и 16.9% от жените, отговорили на доброволния въпрос.

Значителни са различията в самооценката на здравето в зависимост от етническата група, към която се определят преброяваните лица. В област Шумен определилите се като българи са най-критични при самооценката на своето здраве. В сравнение с останалите етноси сред тях най-малък е делът на лицата, определящи здравето си като добро или много добро (69.1%). Като задоволително оценяват здравето си 21.1% от самоопределилите се като българи, а 5.6% – като лошо или много лошо. В тази група са най-големи дяловете на тези, които не могат да оценят здравето си (1.3%) или не желаят да отговорят на въпроса (2.9%).

Най-позитивни са лицата от ромския етнос, 81.5% от които определят здравето си като много добро или добро. В сравнение с останалите етноси в областта сред ромите са най-ниски дяловете на лицата, определящи здравето си като задоволително (12.3%).

Лицата, оценили здравето си като много добро и добро към 7 септември 2021 г., съставляват 72.1% от отговорилите на въпроса като за област Шумен стойността на показателя е идентична с общия за страната.

В териториален аспект  в областта, по-висок е делът на тези лица в 4 общини, като е най-голям в общините Каолиново (80.2%), Никола Козлево (77.4%), Върбица (75.0%) и Нови пазар (73.8%) (фиг. 4). Най-нисък е делът на лицата в много добро и добро здраве в общините Смядово (64.2%), Каспичан (68.5%) и Хитрино (69.9%).

4 052 души, или 2.9% от лицата в областта, отговорили на доброволния въпрос, са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем през последните шест и повече месеца (фиг. 5). Ограничени, но не толкова силно, са били 10 932, или 7.9%. Не са били ограничени 114 128 души, или 82.0%. Не могат да определят 4 556 души, или 3.3%, а 5 508, или 4.0% от лицата не желаят да отговорят на въпроса.

Възрастта е определяща по отношение на разпределението на лицата с ограничения. Сред децата на възраст до 14 години в област Шумен 0.6% са били ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем, а 91.4% не са имали ограничения през последните шест и повече месеца. С увеличаване на възрастта делът на лицата с ограничение нараства до 7.2% във възрастовата група 65 и повече години.

Ранжирането на етническите групи по структурата на лицата с ограничения през последните шест и повече месеца поради здравословен проблем е сходно на самооценката на здравето. Сред лицата от българския етнос 79.8% не са били ограничени в своята ежедневна дейност през последните шест и повече месеца поради здравословен проблем. Относителните дялове на лицата, изпитващи силни (3.4%) и не толкова силни ограничения (8.3%), са по-големи в сравнение с тези сред останалите етнически групи на населението.

Без ограничения в ежедневната си дейност са 84.9% от турската етническа група и 88.4% от ромската. За тази категория лица сред останалите етнически групи относителният дял е 88.1%. Силни ограничения изпитват 2.3% от турската и 2.1% от ромската етническа група, а ограничени, но не толкова силно са 7.5% от турската етническа група и 6.4% от ромите. 

Относителният дял на лицата с ограничения в област Шумен към 7 септември 2021 г. е 10.8%. В териториален аспект стойностите на показателя варират от 6.7% в община Каолиново до 16.1% в община Смядово. В шест от общините делът на лицата с ограничения е по-голям от този за областта, като с най-високи дялове освен община Смядово са общините Велики Преслав (13.1%), Хитрино и Каспичан по 12.6%. С най-ниски дялове на лицата с ограничения са общините Каолиново (6.7%), Никола Козлево (8.4%) и Нови пазар (9.5%).

Призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 17 332 лица. От тях 429 са деца, а 16 903 са лицата на възраст 16 и повече навършени години.

Сред лицата на възраст 16 и повече години в структурата по степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане най-голям е броят и съответно относителният дял на лицата в групата от 71 до 90% – 6 169, или 36.5% от лицата с увреждания, за които има налична информация по този въпрос. Следва групата от 50 до 70%, в която се отнасят 5 455 лица, или 32.3%. Групата с най-тежки увреждания – над 90%, включва 3 937 лица на възраст 16 и повече години, или 23.3% от лицата с увреждания в тази възрастова група. Най-малък е делът на лицата с до 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 1 342, или 7.9%.

Разпределението  на децата  по степен на увреждане показва, че най-многобройна  е групата на тези със 71 до 90% вид  и степен на  увреждане – 144,  или 33.5% от децата с увреждания. Следва групата от 50 до 70% – 126 деца, или 29.4%. С най-тежки увреждания – над 90%, са 109 деца, или 25.4%, а най-малобройна е групата на децата с до 50% вид и степен на увреждане – 50, или 11.7%.

За анализ на броя на хората с увреждания по различни социално-демографски характеристики се изчисляват коефициенти на интензитет. Показателят представлява отношение на броя на лицата с увреждания на 1 000 души от съответното население, отговорили на въпроса.

Към 7 септември 2021 г. в област Шумен на всеки 1 000 души на възраст 16 и повече години 140 са с увреждания (124 за страната). По-висока е стойността на коефициента за жените (147 на 1 000 жени, 129 за страната), отколкото за мъжете (133 на 1 000 души от съответното население, 118 за страната). Сред момчетата на възраст до 16 години на 1 000 момчета 28 са с увреждане. За момичетата показателят е 17 на 1 000 души от съответното население.

С нарастване на възрастта се увеличава броят на лицата с увреждания. При лицата до 16 години на 1 000 души 22 са с увреждания, докато сред възрастното население на 80 и повече години показателят е 268 на 1 000.

Най-голям е абсолютният брой на лицата с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане във възрастовата група 60 – 69 години – 5 097 лица. На 1 000 души от населението в тази възрастова група 235 са с увреждания.

С нарастването на възрастта се променя и структурата на хората с увреждания в зависимост от степента на увреждане. Във всички възрастови групи с най-малки относителни дялове са лицата, за които е установена най-ниска степен (до 50%) на намалена работоспособност. С увеличаването на възрастта намалява делът на хората, които имат до 50% трайно намалена работоспособност или степен на увреждане, като сред най-възрастните – на 80 и повече години, този дял е 4.1%.

Лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70% са с най-голям относителен дял във възрастите 50 – 59 години (40.8%) и 60 – 69 години (38.7%).

Групата с най-висок процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (над 90%) общо за областта съставлява 23.3% от всички лица с увреждания. Най-нисък е делът ѝ във възрастовата група 50 – 59 години (16.6%), а най-голям – сред най-възрастните (39.2%).

Относителният дял на лицата с увреждания на възраст 16 и повече години по общини в област Шумен варира в широки граници – от 12.3% в община Шумен до 18.4% в община Смядово.

Само в община Шумен относителният дял е по-нисък от общия за областта (14.0%). След община Смядово с най-високи дялове са общините Венец (17.7%) и Хитрино (17.6%).

Относителният дял на децата с увреждания по общини варира от 0.8% в община Хитрино до 3.6% в община Смядово. Под общия за областта показател (2.2%) е делът на децата с увреждания в 4 общини. С най-ниски стойности след община Хитрино са общините Венец (1.7%) и Нови пазар (1.9%). В община Шумен относителният дял на децата с увреждания е 2.2%.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *