Почерпен отказа кръвна проба
27.03.2024
Готов е новият Център за лица с умствена изостаналост край Лозево
27.03.2024

Снимки: ОДМВР Шумен

От началото на април 2024 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Това е най-старото извадково статистическо наблюдение в България, като началото му е поставено през 1925 година. Основната цел на изучаването на бюджетите на домакинствата е да се получат достоверни и научнообосновани данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. Въз основа на информацията от изследването се разработват политики на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мерки за подобряване на жизнения стандарт на населението. Подобни изследвания се извършват във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2024 година. В него ще вземат участие 90 домакинства от област Шумен, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. В периода април – юни домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В област Шумен изследването ще се проведе в градовете Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каспичан, както и в селата Бяла река, Църквица, Пет могили, Избул и Ивански.

Наблюдението се осъществява от анкетьори-статистици, служители на Статистика – Шумен, които при посещението си в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на НСИ. Анкетьорите са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.
Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *