Обява за продажба на имот
24.06.2024
Жестовият език да се изучава в детските градини и училищата в Шумен
24.06.2024

Община Шумен обяви търг за имоти под наем

Снимка: Община Шумен

 О Б Я В А

 1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.1. Помещение с площ от 14.30 кв. в гр. Шумен, ул. „Лайош Кошут“ № 2, ет. 1, стая № 102, (АОС № 4256) по приложена схема, за офис.

– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия  месец – 1136.00 лв.

– размер на депозита –   350.00 лв.

1.2. Помещение с площ от 21.30 кв. в гр. Шумен, ул. „Лайош Кошут“ № 2, ет. 1, стая № 103, (АОС № 4256) по приложена схема, за офис.

– годишна начална тръжна цена, платима на 12 равни части до 11-то число на текущия  месец – 1692.00 лв.

– размер на депозита-   500.00 лв.

1.3. Сграда за култура и изкуство с идентификатор 83510.675.181.4 по КК на гр. Шумен, публична общинска собственост на два етажа с обща полезна площ от 177.23 кв.м. (в т.ч. търговска площ в размер на 93.93 кв.м. и складове и сервизни помещения с площ от 83.30.кв.м.), към обекта има прилежаща тераса за сезонно сервиране за периода от м. април до м. октомври, включително в размер на 64.17 кв.м. (АОС 4256), за сладкарница без продажба на алкохол.

– начална тръжна цена, платима за периода от 1-ви април до 30-ти октомври до 11-то число на текущия месец – 11 074.00 лв.

– начална тръжна цена, платима за периода от 1-ви ноември до 31-ви март до 11-то число на текущия месец – 5 610.00 лв.

– размер на депозита –  4 900.00 лв.

 1. Договорите за наем със спечелилите търговете се сключват за срок от 5 години, а за обект 1.3. за срок от 10 години.
 2. Търгът ще се проведе на 05.07.2024 г. от 10.30 ч. в зала № 363 на Община Шумен.
 3. Цената на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Цената се внася на касите на информационния център на Община Шумен, а тръжната документация се получава от гише № 3 на Община Шумен – Информационен център в срок до 14:00 ч. на 04.07.2024г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането и.
 4. Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на заявленията за участие в търга по следната банкова сметка: IBAN: BG31UBBS81553300106318, BIC: UBBSBGSF, при ОББ АД, клон Шумен.
 5. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 на Община Шумен – Информационен център, до 16:00 ч. на 04.07.2024 г.
 6. Обявлението за търга да се публикува на сайта на Община Шумен, както и да се постави на информационното табло на Община Шумен.
 7. Депозитът за участие в търга, внесен от спечелилия търга участник се трансформира в гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
 8. В случаите на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде проведен повторен търг на 12.07.2024 г. от 10.30 часа в зала № 363 на Община Шумен при същите условия, като цената на тръжната документация се внася до 14.00 ч. на 11.07.2024 г. в касите на Община Шумен – Информационен център.

а) Тръжната документация се получава на гише № 3 на Община Шумен – Информационен център до 14:00 ч. на 11.07.2024 г. след представяне на документ, удостоверяващ заплащането ѝ.

б) Депозитът за участие се внася до деня и часа за подаване на заявленията по посочената в т. 5 банкова сметка.

в) Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 на Община Шумен – Информационен център до 16:00 ч. на 11.07.2024 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:

10.Цените са без включен ДДС. Достигнатата наемна цена не включва консумативните разходи, такса смет и др. които са за сметка на наемателя.

 1. Класираните на първо и второ място, които откажат да подпишат договор за наем, няма да бъдат допуснати до следващи търгове за съответния обект.
 2. Всички необходими разрешения, съгласувания и други необходими документи във връзка с въвеждане в експлоатация на имотите предмет на съответния договор, са за сметка и на отговорност на наемателя.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 659

shumenonline.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *