Приключи вторият транш от раздаването на храни и хигиенни продукти от БЧК в населените места на община Шумен
24.06.2024
Търг за продажба на имот в село Мадара
24.06.2024

Община Шумен обявява публичен търг за продажба на имот

Снимка: Община Шумен

ОБЯВА

  1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44032.501.458 по кадастралната карта на с. Лозево с площ 1088 кв.м., за който е отреден УПИ X – „ООД“ в кв. 14 по действащия регулационен план на с. Лозево, заедно с попадащата в него СГРАДА с идентификатор 44032.501.458.1 по кадастралната карта на с. Лозево със ЗП 236 кв.м., с АОС № 6254/2024 г.
  2. Търгът ще се проведе на 05.07.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 80 600.00 лв. /осемдесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 24 000.00 лв. /двадесет и четири хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.07.2024 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК;
  • Цената на тръжната документация е в размер на 00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.07.2024 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 04.07.2024 г.
  1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.07.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618

shumenonline.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *