Община Шумен обявява публичен търг за продажба на имот
24.06.2024
Обява за продажба на имот
24.06.2024

Търг за продажба на имот в село Мадара

Снимка: shumenonline.bg

ОБЯВА

  1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46053.501.161 по кадастралната карта на с. Мадара с площ 733 кв. м., за който е отреден УПИ IX-общ. в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Мадара, с АОС № 5995/2022 г.
  2. Търгът ще се проведе на 05.07.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
  • Начална тръжна цена – 18 325.00 лв. /осемнадесет хиляди триста двадесет и пет лева/ без ДДС;
  • Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 04.07.2024 г.;
  • Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.
  • Цената на тръжната документация е в размер на 00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
  • Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 04.07.2024 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
  • Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 04.07.2024 г.
  1. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел. 054/ 857 618.
  2. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе повторно на 12.07.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618.

shumenonline.bg

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *