ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли на интернет сайт www.shumenonline.bg който се притежава и управлява от „Шумен Онлайн” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК  204848278, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Доктор Земенхоф” № 3, МОЛ: Румен Милков, наричан за краткост Shumenonline.bg.

В случай, че желаете да продължите да разглеждате и използвате предлаганите на този сайт услуги, вие се съгласявате да се запознаете, да спазвате и да приемете настоящите Общи условия за ползване заедно с Политиката за поверителност на сайта   на www.shumenonline.bg 

В случай, че не желаете да ги приемете то предлаганите от Shumenonline.bg интернет услуги няма как да ви бъдат предоставени и да се ползвате от тях.

При липсата на съгласие, с която и да е част от настоящите Общи условия, моля не използвайте този уебсайт.

Термините „Вие“ или „Посетител“ или „потребител на сайта“ се отнасят за всяко лице, потребител или посетител на www.shumenonline.bg

 Вие имате право да използвате този сайт при следните условия:

 1. Съдържанието на страниците на този сайт е само за Ваша обща информация и употреба, като същото подлежи на промяна без изрично писмено предизвестие изпратено до Вас, ето защо се съгласявате и задължавате от време на време сами да ги проверявате за актуализация.
 2. Този сайт използва „бисквитки“ за наблюдение на предпочитанията за потребителите, без същите да събират информация за личните данни за потребителя на сайта. За повече информация можете да се запознаете с Политиката за поверителност  , която е приложима за всички страници на сайта на Shmenonline.bg.
 3. С приемането на настоящите общи условия Вие приемате и се съгласявате, че не Ви се предоставя гаранция за пълнота или гаранция за точност, навременност, ефективност или пригодност на информацията и материалите, намерени или предоставени на широката публика в интернет, за определена цел, която имате или желаете да постигнете. Вие приемате и се съгласявате, че тази информация, статии, публикации и рекламни материали могат да съдържат неточности или непълнота по конкретни въпроси, поради което изрично се съгласявате да не търсите отговорност поради наличие на неточности или непълнота.
 4. Използването на каквато и да било информация или материали на този сайт при каквито е да условия без да сте проверили източника и, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност, за което Shumenonline.bg не носи отговорност. Ваша отговорност е да следите и проверите, че всички услуги или информация, достъпни чрез този сайт, отговарят на вашите специфични изисквания, за което Вие сте длъжен изначално да се уведомите самостоятелно преди извършването на каквото и да било плащане в интернет среда или на адрес на сайт, към или до който www.shumenonline.bg е водеща връзка – линк.
 5. Този уебсайт съдържа материали и информация, които са изготвени от Shumenonline.bg, освен в случаите, в които под всеки един материал не е посочен друг източник или автор. Тези материали и информация включват, но не се ограничават до дизайна, оформлението, вида, външния вид, графиките, текста и посланията. Възпроизвеждането е забранено, освен в случаите на съответствие с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.
 6. Всички запазени на този уебсайт търговски марки или други права на интелектуалната собственост, които не са собственост на сайта, се признават за собственост на съответните им притежатели.
 7. От време на време този сайт може да включва и връзки към други сайтове. Тези връзки се предоставят само и единствено за Ваше удобство, за да получите допълнителна информация, която считаме за интересна за Вас. Те не означават, че Shumenonline.bg одобрява, приема или се съгласява с техните условия от Ваше име, поради което представлява Ваше задължение да се запознаете с тях. Shumenonline.bg не носи каквато и да е отговорност за съдържанието на връзките към тези други уебсайтове, с чиито общи условия, условия за поверителност и защита на лични данни, както и политиките за ползване на „бисквитки“ сте длъжни сами да се запознаете и приемете преди да ги ползвате за Ваши нужди и цели.
 8. С приемането на настоящите общи условия Вие приемате и се съгласявате, че предоставяте по своя воля и лично желание лична информация, като имена и електронна поща и всякаква друга допълнителна информация, която не представлява лични данни, само и единствено, за да се свърже с Вас представител на Shumenonline.bg., да получавате електронни съобщения за актуални статии, новини, оферти, маркетингови и рекламни материали, както и други актуални предложения. Изпратените от Вас лични данни на електронната поща на Shumenonline.bg се съхраняват за срок до 3 /три/ години от датата на подаването им, след което биват заличени и изтрити от базата данни, освен в случаите, в които закона не изисква друго.
 9. В случай, че сте приели, настоящите общи условия, но бихте желали повече да не получавате каквато и да е информация от Shumenonline.bg на електронната си поща, то можете да поискате в изпълнение изискванията на Общият регламент относно защита на личните данни, същите да бъдат заличени само и единствено по реда и при спазване разпоредбите на същия. За повече информация можете да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта .
 10. Приемането на настоящите общи условия не представляват договор за ползване на коя да е от предлаганите на този уебсайт услуги, същите са приложими само и единствено за целите и нуждите на неговите потребители само с информационна цел.
 11. Shumenonline.bg запазва правото си периодично да извършва промени в Общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите към момента Общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички  изменения и поправки, поради което е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за ползване.
 12. Shumenonline.bg има право по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта.
 13. Shumenonline.bg има право по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел обновяване на съдържанието или по друга причина, която счита за уместна или съществена с цел по-качественото предлагане на услугите.
 14. Shumenonline.bg си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.
 15. Shumenonline.bg и потребителите на сайта приемат и се съгласяват да полагат всички усилия, при разрешаване на всякакви спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия по взаимно съгласие.
 16. Всякакви спорове,  породени  от настоящите  Общи условия – освен в случаите, в които не бъдат разрешени по взаимно съгласие в срок до 60 (шестдесет) календарни  дни след получаването на искането на някоя от страните, се отнасят за разрешаване пред компетентния български съд.
 17. В никой случаи Shumenonline.bg не отговаря за инцидентни, преки или косвени вреди или загуби при и по повод ползването на информация от този сайт.

Контакти за въпроси с „Шумен Онлайн” ЕООД

В случай, че имате въпроси неясноти или свързани въпроси с настоящите общи условия, моля свържете се с нас, като използвае някои от следните начини:

– Обадете се на: + 359886 99 69 39;

– Свържете се с нас на линк: contacts@shumenonline.bg 

– Изпратете писмо на: гр. Шумен, ул. “Доктор Земенхоф” № 3

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел: 02/91-53-519

Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Тук можете да попълните заявление по силата, на което да се възползвате от правата си по Регламент 2016/679,  а именно да получите достъп до личните си данни, „да бъдете забравени“ или да промените данните си: